Εκπαίδευση

Οι Γεωγράφοι περιλαμβάνονται ως ειδικότητα της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και εντάσσονται στο Π.Ε. 04.05 Γεωλόγων – Γεωγράφων, για τη διδασκαλία του ομώνυμου μαθήματος “Γεωλογία – Γεωγραφία” της Α’ και Β’ τάξης του Γυμνασίου.

Το βασικό αντικείμενο ενός Γεωγράφου είναι η σφαιρική ανάλυση και αποτίμηση των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των διαφόρων φυσικών και ανθρωπογενών φαινόμενων, παραγόντων και δεδομένων σε σχέση με το χώρο, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη (πολιτισμός-κοινωνία-οικονομία-περιβάλλον). Ο Γεωγράφος είναι ο συνθέτης των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών: γεωλογικών, υδρολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνιολογικών, ανθρωπολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, χωροταξικών, πολιτικών, τουριστικών, γεωπολιτικών, κ.α., με σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία (βλ. Γεωπληροφορική) και μεθόδους (βλ. ανάγνωση και ανάλυση του χώρου και του τοπίου), έχοντας ως βασικό στόχο την εφαρμοσμένη και ορθολογική διαχείριση του χώρου.

Τα παραπάνω έχουν μέγιστη εφαρμογή και ύψιστη χρησιμότητα στον τομέα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το μάθημα της Γεωγραφίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ονομάζεται «Γεωλογία-Γεωγραφία». Σήμερα διδάσκεται μόλις 1 ώρα την εβδομάδα στη Α’ Γυμνασίου και 2 ώρες στην Β’ Γυμνασίου (Υ.Α 29/07/2021, ΦΕΚ 3791 τ.Β’/13-08-2021), ενώ στις επόμενες τάξεις δεν υπάρχει.