Φορείς

Η Γεωγραφία και οι πολύπλευρες κατευθύνσεις της (Κοινωνική, Πολιτική, Οικονομική, Φυσική κ.λπ.) αποκτούν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, στην οργάνωση και διαχείριση των σύγχρονων κοινωνιών. Συνέπεια αυτού, έχουν ιδρυθεί μια σειρά φορέων που στοχεύουν στη διάδοση της Γεωγραφίας ή και στοχευμένα, σε επιμέρους τμήματα της επιστήμης, όπως η Γεωπληροφορική. Ενδεικτικά, παρατίθενται:

Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία

Έτος Ίδρυσης: 1901
Έδρα: Αθήνα
Site: http://hellenicgeosociety.org/


HellasGIs – Ελληνική Εταιρεία Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Έτος Ίδρυσης: 2008
Έδρα: Αθήνα
Site: https://hellasgi.gr/