Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γεωγράφου ορίζονται σαφώς από το με αριθμό 147/2002 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ:124/Α/2002). Σύμφωνα με το Άρθρο 1, ο Πτυχιούχος Γεωγράφος μπορεί να ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που ενδεικτικά περιλαμβάνει τη χωρική ανάλυση και την οργάνωση του χώρου, τη διαμόρφωση χωροταξικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση πληροφοριών μέσω Εφαρμογών Γεωπληροφορικής, την εκπόνηση μελετών, τη διαχείριση μεταναστευτικών προβλημάτων και ζητημάτων γεωπολιτικής καθώς και την παραγωγή χαρτών.

Ειδικότερα, οι Γεωγράφοι συμμετέχουν στις Προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π. και εντάσσονται στο Π.Ε. – Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Π.Δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον, δύνανται να συμμετέχουν σε θέσεις Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης συνάφειας από τις Γραμματείες των Τμημάτων αποφοίτησης.

Ιδιαίτερα δε στην Εκπαίδευση, οι Γεωγράφοι περιλαμβάνονται ως ειδικότητα της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και εντάσσονται στο Π.Ε. 04.05 Γεωλόγων – Γεωγράφων, για τη διδασκαλία του ομώνυμου μαθήματος “Γεωλογία – Γεωγραφία” της Α’ και Β’ τάξης του Γυμνασίου.