Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία. Το σώμα απαρτίζεται από τους / τις Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Ένωσης. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Προνοεί, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς επιδίωξη των σκοπών της Ένωσης σύμφωνα με το Καταστατικό και τέλος διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Καταστατικό – Άρθρα 17, 18, 19