Συνεδριάσεις Γ.Σ.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, έκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν, με έγγραφη αίτηση τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα, το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.

Καταστατικό – Άρθρο 13


Πρόσφατες Γενικές Συνελεύσεις