Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν τόσο τα απόντα όσο και τα διαφωνούντα μέλη.

Καταστατικό – Άρθρο 12