Π.Δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο) – Π.Ε. Περιβάλλοντος

Οι Γεωγράφοι συμμετέχουν στις Προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π. και εντάσσονται στο Π.Ε. – Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Π.Δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επιπλέον, οι Γεωγράφοι δύνανται να συμμετέχουν σε θέσεις Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης συνάφειας από τις Γραμματείες των Τμημάτων αποφοίτησης, όπως προβλέπεται από την Παρ.2, του Αρθ.26 του ιδίου διατάγματος.

Δείτε το Π.Δ. 50/2001 εδώ