Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Επισκοπήσεις 2017 σύμφωνα με την αριθμ. 25623/19.6.2017 & ΑΔΑ: ΩΔΚΗΟΞ3Μ-ΩΚΠ) Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόκλησης της Διευθύντριας του ΙΜΔΟ.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων - ΕΛΓΟ Δήμητρα
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial