Μάιος 2017 archive

Social Media Training Course – 26 Μαΐου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ένα σεμινάριο, με θέμα τα ‘’Social Media’’. Πρόκειται για ένα μάθημα 3 ωρών, για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση τους και να …

Continue reading

Μία θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Στατιστική.

Η θέση προκηρύσσεται για την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι στατιστικοί, μαθηματικοί ή κοινωνικοί επιστήμονες με βασικές σπουδές, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό δίπλωμα ή συνδυασμό αυτών στα πεδία της κοινωνικής στατιστικής και να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση, στη διαχείριση μεγάλων σειρών …

Continue reading

Μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση.

Προκηρύσσεται μία θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Αστική Κοινωνιολογία με έμφαση στη μετανάστευση. Η θέση προκηρύσσεται για την κάλυψη της ανάγκης να συνεχιστεί η μακρά ερευνητική παράδοση του ΕΚΚΕ στο πεδίο της Κοινωνικής Γεωγραφίας και λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά ζητήματα που ανακύπτουν με τη μεγέθυνση των πόλεων, τις πληθυσμιακές ροές, την οργάνωση και …

Continue reading

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: Φυσικές Επιστήμες …

Continue reading